Ph: Alex Talyuka
MD agency: Freshmodels
Muah: Natasha Fedorova